EU Flag ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА ФАР
Портал / вход
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР
ВЪПРОСИ И
ОТГОВОРИ
РЕГЛАМЕНТИ
Регистър на държавните помощи
Документи за партньори
Документирайте нередности
English Version
Архив Новини
BG2004/016-711.11.01 - РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ФАЗА 1)
БЕНЕФИЦИЕНТИ
 
Министерство на труда и социалната политика (МТСП);
Министерство на образованието и науката (МОН);
Агенцията по заетостта и нейните регионални структури (Дирекции „Регионална служба по заетостта” и Дирекции „Бюро по труда”);
Национална агенция за професионално образование и обучение;
 
ИНДИКАТОРИ
 
Подготвени служби по заетостта за прилагане на Европейската стратегия за заетост;
Процедури, инструментариум и структури за прилагане на мерки от типа на ЕСФ;
Увеличени в броя на обучените лица с основни умения;
Брой на създадените и запазени нови работни места една година след приключване на проекта;
Подобрени социално-икономически условия в регионите
Постигнато съответствие с Директива 92/51/EEC
Създадена база за регулярно изследване на нуждите на пазара на труда
Подобрена мрежа от центрове за обучение на възрастни;
Приблизително 3000 лица започнали работа на новосъздадените устойчиви работни места;
Успешност на програмите за създаване на работни места – най-малко 70% от започналите работа лица останали на работа след една година;
Обучени приблизително 6000 безработни и заети лица;
Приблизително 2000 представители на групите в неравностойно положение включени в програми за обучение по предприемачество.
Разработена стратегия за професионално образование и обучение
Усъвършенствани професионално-квалификационни стандарти и учебни програми;
Ремонтирани и оборудвани професионални училища;
Създадени компютърни зали и осигурен Интернет достъп в 220 професионални училища;
Обучени учители и оценители;
Подобрен институционален капацитет на Националното звено за оценка на качеството на професионалното обучение;
Създадена уеб портал за професионално образование и обучение;
ВРЪЗКИ
Начало
Въпроси и отговори