EU Flag Изпълнителна агенция по ФАР
Портал / вход
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР
ВЪПРОСИ И
ОТГОВОРИ
РЕГЛАМЕНТИ
Регистър на държавните помощи
Документи за партньори
Документирайте нередности
English Version
Архив Новини
BG 2006/018-343.01.01 - ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ (ФАЗА 3)
Обща цел
Укрепване на системата за повишаване благосъстоянието на децата и деинституционализация на децата, лица с увреждания и възрастни хора, настанени в специализирани институции, чрез предоставяне на услуги в общността.
Подобряване качеството на живот на хората с психични проблеми с оглед на човешките им права.
Непосредствена цел
Създаване и развитие на мрежа от социални и психично-здравни услуги, предоставяни в общността.
ВРЪЗКИ
Начало
Резюме
Въпроси и отговори
АКТУАЛНО
В съответствие с чл. 28 на ПМС №121/ 31.05.2007 г., на 12.01.2009 г. Изпълнителната агенция по програма ФАР в МТСП публикува информация относно сключените договори с бенефициентите по схемата за безвъзмездна финансова помощ. Списъкът може да бъде разгледан в раздела "Основни документи".
Структура на управление
Изпълнителна агенция: МТСП
Звено за изпълнение на проекта: Проектът има две Звена за изпълнение.
Първо ЗИП: състои се от експерти от МТСП, АСП, ДАЗД и МОН и отговаря за техническото изпълнение на проекта в областта на медицинските, социалните и образователните услуги за деца, възрастни хора, хора с психични разстройства, хора с умствено изоставане и хора с физически увреждания (компонент 1 и компонент 2 на схемата за безвъзмездна помощ).
Второто ЗИП: състои се от експерти на МЗ и експерти в областта на психичното здраве и отговаря за техническото изпълнение на проекта в областта на тежките психиатрични заболявания (компонент 3 на схемата за безвъзмездна помощ). Координацията на действията на двете ЗИП е отговорност на Изпълнителната агенция.