EU Flag Изпълнителна агенция по ФАР
Портал / вход
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР
ВЪПРОСИ И
ОТГОВОРИ
РЕГЛАМЕНТИ
Регистър на държавните помощи
Документи за партньори
Документирайте нередности
English Version
Архив Новини
BG2004/006-070.01.01 - РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ
Обща цел
Подобряване на пригодността за заетост и адаптивността на работната сила и превенция на социалното изключване.
Приспособяване на националната система по заетостта с оглед прилагане на Европейската стратегия за заетост.
Непосредствена цел
Изграждане на система за професионално обучение на възрастни, кореспондираща на нуждите на динамично развиващата се пазарна икономика.
ВРЪЗКИ
Начало
Резюме
Въпроси и отговори
АКТУАЛНО
За попълване на документите за финално техническо отчитане по проекта следвайте приложение VI - FINAL NARRATIVE REPORT на договора за безвъзмездна помощ.

Министерството на труда и социалната политика публикува Уведомително писмо относно удължаване на периода за изпълнение на схемата за безвъзмездна помощ по проект BG2004/006-070.01.01 - РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ.
Структура на управление
Основните участници в процеса на управление и изпълнението на проекта са МТСП, регионалните представители на МТСП, АЗ и нейните регионални структури.
МТСП е Изпълнителна агенция по проекта, управлява и администрира проекта чрез Упълномощения служител по програмата. Дирекция “ЕФМПП” изпълнява функциите на администрация на Изпълнителната агенция / Упълномощения служител по програмата.
Звено за изпълнение на проекта е АЗ. ЗИП отговаря за техническото изпълнение и ежедневното администриране на проекта.
Управителният съвет на проекта осъществява стратегическото управление на проекта.