EU Flag Изпълнителна агенция по ФАР
Портал / вход
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР
ВЪПРОСИ И
ОТГОВОРИ
РЕГЛАМЕНТИ
Регистър на държавните помощи
Документи за партньори
Документирайте нередности
English Version
Архив Новини
BG2003/004-937.05.01 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Обща цел
Принос към изпълнението на предприсъеднителните ангажименти на България в областта на ЗБУТ и транспонирането на директивите на ЕС в раздела безопасност и хигиена на труда.
Прилагане на здравословни и безопасни условия на труд в определен рисков сектор в съответствие с европейските изисквания и стандарти.
Създаване на система за мониторинг в областта на ЗБУТ.
Непосредствена цел
Подобряване на административния капацитет на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА "ГИТ").
ВРЪЗКИ
Начало
Резюме
Въпроси и отговори
АКТУАЛНО
-
Структура на управление
Изпълнителна агенция е МТСП чрез своята Дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти".

Звено по изпълнение на проекта: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".