EU Flag
Начало | >>
Начало
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА "РЧР"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ЗА ОП РЧР
СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
НОРМАТИВНА РАМКА
КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОП РЧР
ПРОЦЕДУРИ
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ОЦЕНКА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
РЕЧНИК
РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ И НАЙ-ЧЕСТО УПОТРЕБЯВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
 

Бенефициент

Оператор, орган или фирма, без значение публичен или частен, отговорен за инициирането или за инициирането и изпълнението на операции. В контекста на схемите за финансова помощ по чл. 87 от Договора, бенефициенти са публични или частни фирми, реализиращи отделен проект и получаващи публична помощ.

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Без това да противоречи на чл. 108 от Регламент (EO, Евроатом) No 1605/2002, това са средства, предоставени от  ОП „РЧР”, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати.

Верифициране

Дейност, посредством която Управляващият орган се уверява и гарантира пред Сертифициращия орган, че работата, продуктите и услугите са предоставени или извършени и че декларираните разходи от Бенефициентите по операциите действително са били извършени и съответстват на националните правила и на правилата на Общността

Група проекти

Проекти, разположени в една и съща област или по протежение на един и същ транспортен коридор; с ясно идентифицирани цели; част от генерален план за тази област или коридор

ДОГОВАРЯЩ ОРГАН

Орган, който провежда процедури за набиране и оценка на проектни предложения и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Договор, сключен между ръководител на договарящ орган или упълномощено от него лице и бенефициент за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект.

Доклад по сертифициране

Официален писмен документ, подготвен от Управляващият орган и представен на Сертифициращия орган за всяка приоритетна ос, включително общия размер на допустимите разходи, платен от Бенефициентите при изпълнение на операциите

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС

Измама

Действие или пропуск на международно ниво, което би могло да доведе до присвояване или незаконно задържане на средства от държавния бюджет на страната-членка или средства, управлявани от държавните органи

ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТА

Изпълнители на дейности по проекта, възложени им от бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ. Изпълнителите от страна на Бенефициента не са партньори и изборът им е предмет на правила на договаряне, посочени в ПМС №55 /12.03.2007г. или Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, както и съобразно утвърдени от ДО насоки.

Искане за средства

Официален писмен документ от Управляващият орган до Националния фонд за искане на необходимите средства за извършване на плащанията до Бенефициентите през съответния период

КАНДИДАТ

Водеща организация и партньор/и, която/които разработват проектно предложение с цел бъдещо изпълнение на одобрения проект.

КОМПОНЕНТ

Една от възможните сфери на действие на схемата за безвъзмездна финансова помощ.

МЕЖДИННО ЗВЕНО

Структурата, която действа под отговорността на Управляващия орган на съответната оперативна програма или изпълнява определени задължения от негово име по отношение на бенефициентите, изпълняващи операцията.

Нередност

Нарушение на клауза от правото на Общността, в резултат на действие или пропуск на икономически оператор, който има, или би имал, ефект на щета върху общия бюджет на Европейския съюз, изразяващ се в неправомерен разход от общия бюджет

Одитиращ орган

Национален, регионален или местен публичен орган или организация, функционално независим от управляващия орган и сертифициращия орган, определен от страната-членка за всяка оперативна програма или за всички оперативни програми и отговарящ за верифициране на ефективното функциониране на системата за управление и контрол

Оперативна програма

Документ, представен от страна-членка и одобрен от Европейската комисия, установяващ стратегия за развитие със съгласувани приоритети, която да бъде реализирана с помощта на Фонд, а по отношение на цел Сближаване, с помощта на Кохезионния фонд и на ЕФРР

Операция

Проект или група проекти, избрани от Управляващия орган на съответната оперативна програма в съответствие с критериите, одобрени от Комитета за наблюдение и изпълнявани от един или повече бенефициенти, позволяващи постигането на целите на приоритета, към който се отнасят

ПАРТНЬОР

Партньорът/ите участва/т в реализацията на проекта заедно с водещата организация, отговарят на същите изисквания за допустимост и направените от тях разходи са допустими в същата степен, както и разходите, направени от кандидата.

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружителни документи.

Подозирана измама

Нередност, пораждаща инициирането на административни или юридически процедури на национално ниво, с оглед установяването на наличието на поведение на международно ниво, в частност измама. Управляващият орган на ОПТ следва да изпълни процедура за разкриване, избягване и коригиране на нередности и възстановяване на неправомерно платени суми (заедно с лихвата по закъснелите плащания, където това е удачно)

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

Представител на допустима целева група по конкретна операция, включен в изпълнението на конкретен договор за безвъзмездна помощ.

Приключваща декларация

Декларация, изготвена от дирекция „Одит на средствата от ЕС”, която обобщава резултатите от проверките, извършени в предходната година, също и за гарантиране на коректността на заявлението по крайния баланс, както и за редовността на разходите, на базата на методологическите насоки, подготвени от Европейската комисия и Министерството на финансите

Принципът за „четирите очи”

Преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция служителят, натоварен с изпълнението на дадена специфична задача е основно проверяван от друг човек, включително контролните листове

Приориетна ос

Един от приоритетите в стратегията на дадена оперативна програма, съдържащ група от операции, които са свързани и имат специфични измерими цели

Прогнозиране

Дейност, при която Сертифициращия орган изпраща до Европейската комисия условна прогноза за своите искания за плащания за текущата и последващата финансова година

Проект

Икономически неделими серии от задачи, свързани с реализацията на специфична техническа функция и с отъждествими цели

Проектна фаза

Етап от проект, който е технически и финансово независим и притежава своя собствена ефективност

Публичен разход

Публичен принос за финансирането на операции от Държавния бюджет, от бюджета на регионални и местни власти, от Европейската общност по линия на Структурните фондове и Кохезионният фонд, както и сходни разходи. Принос към финансирането на операции, идващ от бюджета на публични институции или асоциации на един или повече регионални или местни власти или публични органи, действащи в съответствие с Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 относно координацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки за работа, доставка и услуги, следва да бъдат разглеждани като сходни разходи

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН

Ръководителят на администрацията, в рамките на чиято структура се намира договарящият орган или упълномощено от него длъжностно лице.

Сертификат към ЕК

Официален писмен документ за искане на средства от Европейската комисия за даден период (обикновено четири месеца) на базата на вече сертифицирани разходи и информация за допустимостта на искането.

Сертифициране на разходи

Потвърждаване на коректността и допустимостта на разходите и ефективността и съответствието им с правилата на ЕС, относно системите за управление и контрол за Структурните фондове и Кохезионния фонд

Сертифициращ орган

Национален, или местен публичен орган или организация, определен от страна-членка да сертифицира разходни документи и исканията за средства преди да бъдат изпратени до Комисията

Система за проследяване на документите (одитна пътека)

Средство за мониторинг, предвидено от Европейския съюз за наблюдение на използването на Структурните фондове и Кохезионния фонд и намира отражение в описанието на изпълнението на програмата и на операцията под формата на текст, таблици и графики. Това описание включва различните нива на технически задания и комуникации, както и управлението и предварителните одитни процеси, като по този начин прави възможен процеса на мониторинг и проследяване.

Управляващ орган

Национална, регионална или местна публична институция или публична или частна организация, определена от страната-членка да управлява оперативната програма

Финансов доклад

Официален писмен документ от Управляващият орган към Националния фонд, представящ финансовите дейности по съответната Оперативна програма през отчетния период

СЪКРАЩЕНИЯ:

ДО

Договарящ орган

УО

Управляващ орган

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

МЗ

Междинно звено

АЗ

Агенция по заетостта

АСП

Агенция за социално подпомагане

МОН

Министерство на образованието и науката

ЕС

Европейски съюз

ЕК

Европейска комисия

ЕО

Европейска общност

ОП РЧР

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка

МФ

Министерство на финансите

ГД ЕФМПП

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на МТСП

КН

Комитет за наблюдение

СО

Сертифициращ орган

ОО

Одитиращ орган

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ЗПОО

Закон за професионалното образование и обучение

НАПОО

Национална агенция за професионалното образование и обучение

ЗМСП

Закон за малките и средни предприятия

ЗОП

Закон за обществените поръчки

МСС

Международен счетоводен стандарт

ИКТ

Информационни и комуникационни технлогии

ЦКЗ

Централно координационно звено