EU Flag
Начало | >>
Начало
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА "РЧР"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ЗА ОП РЧР
СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
НОРМАТИВНА РАМКА
КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОП РЧР
Списъци   
СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА БЕНЕФИЦИЕНТА   
ПРОЦЕДУРИ
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ОЦЕНКА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
РЕЧНИК
БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОП РЧР
 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е оперативната програма с най-широк кръг потенциални бенефициенти.

Приоритетна ос 1

Агенция по заетостта, образователни и обучаващи институции и организации, работодатели, браншови организации, социално-икономически партньори, НПО, центрове за информиране и професионално обучение, институции за професионално ориентиране, микропредприятия, консултантски фирми, центрове за развитие на предприемачеството.

Приоритетна ос 2

Агенция по заетостта, образователни и обучаващи институции и организации, работодатели, браншови организации, социално-икономически партньори, изследователски центрове, НПО, институции и организации, осъществяващи контрол върху УТ в предприятията.

Приоритетна ос 3

МОН, НАПОО, ЦКОКО, НАЦИД, ЦИОО, ЦРЧР, Национален педагогически център, Национален институт за обучение на директори, образователни, обучителни и научни институции, научни организации, социално-икономически партньори, центрове за професионално обучение, общини, НПО, училищни настоятелства, НАОА, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, научни центрове, работодатели, браншови организации.

Приоритетна ос 4

МОН, образователни и обучителни институции, детски градини, НПО, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, общини, ресурсни центрове, центрове за професионално обучение, извънучилищни педагогически учреждения, читалища, спортни клубове и младежки организации, НАПОО, ЦРЧР, социално-икономически партньори, Национален педагогически център, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, работодатели и браншови организации.

Приоритетна ос 5

АСП, АХУ, ДАЗД, НПО, ДАМС, Министерство на здравеопазването, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, доставчици на социални услуги, консултантски фирми, работодатели, общини, доставчици на здравни услуги, публични лечебни заведения, медицински университети, социално-икономически партньори и други

Приоритетна ос 6

Институции на пазара на труда на национално и регионално равнище, контролни органи, институции, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията, МТСП и второстепенните му разпоредители, Министерство на здравеопазването и второстепенните му разпоредители, ангажирани в сферата на социалните и здравните услуги, ДАЗД и др.

Приоритетна ос 7

Потенциалните бенефициенти по останалите приоритетни оси на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Приоритетна ос 8

Управляващ орган и междинни звена на ОП РЧР