EU Flag
Начало | >>
Начало
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА "РЧР"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ЗА ОП РЧР
СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
НОРМАТИВНА РАМКА
КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОП РЧР
ПРОЦЕДУРИ
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ОЦЕНКА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА   
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
РЕЧНИК
ОЦЕНКА
 

В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност (чл. 13 от Регламент № 1083/2006), държавите-членки носят отговорността за мониторинг на оперативните програми, за извършване на текущи оценки и за предприемане на корективни мерки при възникване на проблеми или когато възникне стратегическа необходимост да се оцени приносът на оперативната програма към европейски или национални цели.

Основната цел на оценката е да следи непрекъснато изпълнението и прилагането на оперативната програма и промените във външната й среда с оглед по-доброто разбиране и анализиране на постигнатите резултати и напредъка към дългосрочното въздействие, както и да препоръчва коригиращи действия, ако се налага.

Приоритет на новия подход към оценката за програмния период 2007-2013 г. е да бъде изследван приносът на ЕСФ за постигането на стратегическите цели на Лисабонската стратегия, като наред с това особено внимание се обръща и на оценка на оперативните аспекти на упарвление на средствата от ЕСФ.

В отговор на тези предизвикателства, Управляващият орган на ОП "РЧР" разработи специфичен План за оценка, чиято основна задача е да планира дейностите и да информира заинтересованите страни за значението на оценката в процеса на изпълнение на оперативната програма. Наличието на план за оценка е ценна информация за всички заинтересовани страни по отношение възможността за усъвършенстване управлението и изпълнението на ОП "РЧР" благодарение на натрупването на информация и на извършването на точни и надеждни оценки.

Процесът на оценка в контекста на изпълнението на ОП "РЧР" се разглежда в тясна взаимовръзка с програмния цикъл, който включва формулирането на порграмата, нейното планиране, изготвяне, управление, мониторинг и завършване.