EU Flag
Начало | >>
Начало
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА "РЧР"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ЗА ОП РЧР
СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
НОРМАТИВНА РАМКА
КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОП РЧР
ПРОЦЕДУРИ
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ОЦЕНКА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
РЕЧНИК
СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
 

В процеса на управление и контрол на ОП "РЧР" в Република България участват следните институции/звена:

  • Централно координационно звено;
  • Сертифициращ орган;
  • Одитиращ орган;
  • Управляващ орган;
  • Междинни звена.

Централното координационно звено е структура, която координира и следи изпълнението на целите на Националната стратегическа референтна рамка  в процеса на усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в страната. С Решение на Министерския съвет № 965 т 16.12.2005 г. за Централно координационно звено е определена дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз”  в Министерство на финансите.

С Решение на Министерския съвет № 988 от 27.12.2005 г. дирекция "Национален фонд" в Министерство на финансите е определена за единствен Сертифициращ орган и Орган, отговорен за получаване на средствата от Европейската комисия по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, като изпълнява функциите, посочени в чл. 61 от Регламент № 1083/2006.

За Одитиращ орган е определена дирекция "Одит на средствата от ЕС" в Министерство на финансите. Одитиращият орган е структура, функционално независима от Управляващия орган и от Сертифициращия орган и е отговорна за проверката на ефективното функциониране на системите за управление и контрол.

С Решение на Министерския съвет № 965 от 16.12.2005 г. Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" на Министерство на труда и социалната политика е определена за Управляващ орган на ОП "РЧР", който отговаря за ефективното и ефикасното управление и изпълнение на оперативната програма.

Управляващият орган делегира на следните Междинни звена отговорности и задачи по управлението на съответни приоритетни оси с подписаните през м. август 2007 г. Междуинституционални споразумения за делегиране на правомощия по изпълнението на ОП РЧР:

  • Агенция по заетостта за приоритетни оси 1 и 2;
  • Министерство на образованието и науката за приоритетни оси 3 и 4;
  • Агенция за социално подпомагане за приоритетна ос 5.