EU Flag
Начало | >>
Начало
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА "РЧР"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ЗА ОП РЧР
СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
НОРМАТИВНА РАМКА
КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОП РЧР
ПРОЦЕДУРИ
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ОЦЕНКА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
РЕЧНИК
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
 

Европейският социален фонд (ЕСФ) е създаден въз основа на Договора от Рим през 1957 г. с цел подобряване на възможностите за намиране на работа в Общността, чрез създаване на заетост и увеличаване на географската и професионалната мобилност на заетите. ЕСФ е основният финансов инструмент, позволяващ на ЕС да изпълни целите на Европейската стратегия по заетостта и спомага за икономическото и социално сближаване в ЕС като подкрепя страните-членки за развитие на човешките ресурси и постигане на пълна трудова заетост, насърчаване на образованието и обучението, подобряване на конкурентоспособността и професионалната мобилност на заетите лица.

В периода 2007-2013 г. под цел "Сближаване" ЕСФ ще се фокусира върху следните ключови сфери на интервенция:

  • повишаване адаптивността на работниците и предприятията;
  • насърчаване достъпа до заетост и устойчивото включване на пазара на труда на търсещите работа и неактивните лица, преодоляване на безработицата, удължаване на времето за трудова заетост и увеличаване участието в пазара на труда;
  • насърчаване на социалното включване чрез интегриране на пазара на труда на хората в неравностойно положение и борба с дискриминацията;
  • подобряване на човешкия капитал (включително чрез провеждане на реформи в образователните и обучителните системи, за да могат получените знания и умения да отговарят в по-пълна степен на изискванията на пазара на труда, повишаване участието в образование и обучение, насърчаване на ученето през целия живот и развитие на научните изследвания и иновации);
  • насърчаване на партньорството за извършване на реформа в сферата на заетостта и включването на пазара на труда;
  • подобряване на институционалния капацитет и ефективността на публичната администрация и обществените услуги на национално, регионалон и местно ниво, както и на социалните партньори и неправителствените организации.