EU Flag
Начало | >>
Начало
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА "РЧР"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ЗА ОП РЧР
СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
НОРМАТИВНА РАМКА
КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОП РЧР
ПРОЦЕДУРИ
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ОЦЕНКА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
РЕЧНИК
ЗА ОП РЧР
 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 - 2013 г. и обхваща територията на цялата страна под цел "Сближаване".

Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е "развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция".

Стратегическата цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

При изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат преследвани следните специфични цели:

 • повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила;
 • увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование;
 • повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика.

За постигане на поставените цели се предвижда оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните приоритетни оси:

 • Приоритетна ос 1: Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването;
 • Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите;
 • Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието;
 • Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение;
 • Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика;
 • Приоритетна ос 6: Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги;
 • Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество;
 • Приоритетна ос 8: Техническа помощ.

Изпълнението на оперативната програма ще допринесе за реализирането на основните хоризонтални принципи на подкрепата от ЕСФ за периода 2007-2013 г., както и за прилагането на водещите принципи на Стратегическите насоки на Общността за сближаване и на Инициативата на Общността EQUAL - равенство на половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация, иновации, прилагане на политики, партньорство, добро управление на програми и проекти.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е одобрена от Европейската комисия на 3 октомври 2007 г.

 
 

Acrobat

   (2 mb)

Acrobat

   (2 mb)

Unknown

   (1 mb)