EU Flag
Начало | >>
Начало
ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА "РЧР"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ЗА ОП РЧР
СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
НОРМАТИВНА РАМКА
КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОП РЧР
ПРОЦЕДУРИ
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА   
ТЕКУЩИ   
ПРИКЛЮЧИЛИ   
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ОЦЕНКА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
РЕЧНИК
ПРОЦЕДУРИ
 

Обява за открита процедура за конкурентен подбор на проекти с краен срок за подаване на предложенията 5 декември 2008 г. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3-04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”


Обява за открита процедура за конкурентен подбор на проекти с краен срок за подаване на предложенията 20 ноември 2008 г. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2-03 „За по-добро бъдеще на децата”


Обява за открита процедура за конкурентен подбор на проекти с краен срок за подаване на предложенията 28 октомври 2008г. по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” (Фаза 2)


 Обява за открита процедура за конкурентен подбор на проекти без краен срок за подаване на предложенията по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.02 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица" - фаза 2


Обява за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-8.1.01 Подкрепа на Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката за управлението на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР


Обява за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-8.1.02 Подкрепа на Агенция по заетостта за управлението на приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР


Обява за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-8.1.03 Подкрепа на Агенция за социално подпомагане за управлението на приоритетна ос 5 на ОП РЧР


Обява за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-8.1.04 Подкрепа на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика за управлението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Обява за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-8.2.01 Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Обява за процедура за директно предоставяне на безвъзмезцна финансова помощ по схема BG051PO001-8.3.01 Подкрепа за укрепване капацитета на потенциалните бенефициенти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”